[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WWW.KROOX.NET ฟรีใบงานนักเรียน
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (watpichaiyatschool)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.119.14     เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
ค้นหาจาก google

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 20

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
โครงการรักการอ่านโรงเรียนวัดพิชัยญาติเริ่ม90สูง
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 16/05/2013
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 30/03/2014

รายละเอียดของโครงการ:
    ชื่อโครงการ โรงเรียนรักการอ่าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 1. หลักการและเหตุผล การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ต้องเรียนและฝึกฝนจนเกิดเป็นนิสัย การสร้างนิสัยรักการอ่านควรทำอย่างสม่ำเสมอ และอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากปฐมวัยเป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะครูที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 และเพื่อสนองนโยบายทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจึงได้จัดโครงการโรงเรียนรักการอ่านขึ้นสำหรับสร้างนิสัยรักการอ่านขึ้นให้กับนักเรียน 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดให้มีการสอนการใช้ห้องสมุด และมีการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 2.2 เพื่อส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ 2.3 เพื่อให้ครู บุคลากร และชุมชนใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเวลาเรียนและนอก เวลาเรียน เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่าน ที่สร้างนิสัยรักการอ่านของทุกคน 3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ - ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 193 คน เข้าร่วมโครงการ - ห้องสมุดมีจำนวนหนังสือที่พอเพียง 3.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนวัดพิชัยญาติทุกคนสนใจการอ่านหนังสือ ครู เจ้าหน้าที่ตลอดจนภารโรง สนับสนุนการอ่าน เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างนิสัยรักการ - โรงเรียนมีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียน 4. ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการในความสนับสนุนของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สัมพันธ์กับโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 8 5. ระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2555 6. แนวทางในการดำเนินงาน 6.1 ประชุมครูวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรม 6.2 ร่วมกันระดมความคิดหารูปแบบแนวทางจัดกิจกรรม 6.3 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและรับผิดชอบ 6.5 ดำเนินการตามกิจกรรม 6.5.1 จัดห้องสมุดให้มีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียน 6.5.2 จัดให้มีการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด 6.5.3 จัดให้มีการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 6.5.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6.5.5 จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน 7. งบประมาณ จากงบประมาณด้านการศึกษา และเงินที่มีผู้บริจาค 7.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 7.2 จ่ายเป็นค่าของรางวัล 7.3 หนังสืออ่านนอกเวลา 8. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นรากฐานใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 9.2 โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้ห้องสมุดได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 9.3 โรงเรียนเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนด้านการอ่านและการแสวงหาความรู้ 10.การประเมินผล 10.1 ผู้ติดตามและประเมินผล - ผู้รับผิดชอบโครงการ - ศึกษานิเทศก์สาระวิชาภาษาไทย 10.2 วิธีติดตามและประเมินผล - สังเกตการร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน - จากผลงานของนักเรียน - สังเกตจากสถิติการใช้ห้องสมุดของครูและนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น 10.3 ระยะเวลาประเมินผล - หนึ่งสัปดาห์หลังการจัดกิจกรรม - ปลายภาคเรียน/ปลายปี (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ (นางภัทรา บูชา ) ครูผู้ช่วย

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ