[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WWW.KROOX.NET ฟรีใบงานนักเรียน
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (watpichaiyatschool)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.119.14     เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
ค้นหาจาก google

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 18

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
โครงการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงานเริ่ม0สูง
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 16/05/2013
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 30/03/2014

รายละเอียดของโครงการ:
    ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ปีการศึกษา 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์จิรา สาริวาท 1. หลักการและเหตุผล การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน และเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ทราบถึงความก้าวหน้า จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้วางแผนการเรียนการสอนของตนเองและพัฒนาจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การวัดผลการเรียนมีคุณค่ายิ่ง ดังนั้นโรงเรียนวัดพิชัยญาติได้เห็นถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนแบบ Portfolio ขึ้น ทั้งนี้ในการให้โอกาสผู้เรียนแสดงถึงความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียน สามารถช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อนำเทคนิคใหม่ๆมาช่วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความก้าวหน้าในผลงานของตนเอง 4. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มวิชา 3. เป้าหมายของโครงการ - ด้านปริมาณ ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น - ด้านคุณภาพ 1. ผู้เรียนและผู้สอนสนใจการเก็บข้อมูลแบบ Portfolio มากยิ่งขึ้น 2. ผู้เรียนและผู้สอนใช้วิธีประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2555 เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพทางการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่งขึ้นทุกรายวิชา 5. แนวทางดำเนินงาน 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5.2 ประชุม วางแผน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินการแก่คณะกรรมการ 5.3 ดำเนินการตามแผนงานโดยความร่วมมือจาคณะครูและนักเรียน 6. ค่าใช้จ่าย - จากเงินบำรุงการศึกษา - เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 7. ปัญหาและอุปสรรค 7.1 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินผลแบบแฟ้มสะสมผลงาน 7.2 ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการวัดผลแบบเก่า 8. ผลประโยชน์ของโครงการ 8.1 ครูได้พิจารณาตัดสินความก้าวหน้าทางการเรียนนักเรียนเป็นราบบุคคล 8.2 นักเรียนได้พัฒนาลักษณะนิสัยเรื่องความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การตรงต่อ เวลา และการแก้ไขข้อบกพร่อง 9. การติดตามและประเมินผล 9.1 จากหลักฐานแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 9.2 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 9.3 จากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกมาทางด้านทักษะการทำงาน การจัดการคิด และการสื่อสาร ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางจันทร์จิรา สาริวาท) ครูผู้ช่วย ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
ยังไม่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้