[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WWW.KROOX.NET ฟรีใบงานนักเรียน
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (watpichaiyatschool)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.119.14     เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
ค้นหาจาก google

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 17

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเริ่ม0ปานกลาง
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 16/05/2013
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 30/03/2014

รายละเอียดของโครงการ:
    ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 255๕ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์จิรา สาริวาท 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน์ การรู้จักข่าวสารหรือข้อมูล ที่รวดเร็วและแม่นยำ ย่อมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการทำงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด นั่นหมายถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพของหน่วยงานและส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงประสิทธิภาพระดับประเทศด้วยเช่นกัน ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่เสมอ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 2. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ ๒.๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ 1. บุคลากรของโรงเรียน จำนวน 10 คน มีความรู้สาระสนเทศอย่างแท้จริง 2. นักเรียนจำนวน 210 คน ได้รับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดแต่เพียงในห้องเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ ๑. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 2. โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ๓. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๔. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ๔. ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ (255๕) หมายเหตุ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 1. ประชุมผู้รับผิดชอบ 2. เสนอโครงการ 3. แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ 4. ดำเนินการ 5. ประเมินผล ๕.สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน ๖. งบประมาณ งบอุดหนุนจากรัฐบาลและงบพัฒนาการศึกษาจากกรุงเทพมหานคร ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๗.๑ โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ๗.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ ๗.๓ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ ๗.๔ ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๗.๕ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ๘. ปัญหาและอุปสรรค 8.1 งบประมาณไม่เพียงพอ ๙. การติดตามและประเมินผล 9.1 ติดตามจากผลงานและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 9.2 แบบประเมินผลการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ (นางจันทร์จิรา สาริวาท) ครูผู้ช่วย ( ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
ยังไม่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้