[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WWW.KROOX.NET ฟรีใบงานนักเรียน
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (watpichaiyatschool)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.119.14     เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
ค้นหาจาก google

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 14

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเริ่ม0ปานกลาง
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 16/05/2013
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 30/03/2014

รายละเอียดของโครงการ:
    ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์จิรา สาริวาท 1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพื่อที่จะได้เรียนรู้ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญที่ผู้สอนต้องนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นคุณค่าและความจำเป็นของโครงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ก้าวไปสู่สังคมที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต โดยผ่านเครื่องขยายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้หลากหลาย และกว้างไกล รวมทั้งใช้ในด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพครู และบุคลากรในโรงเรียนในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งยังให้บริการแก่ชุมชนในด้านการให้ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบการประชุม สัมมนา อบรม ที่มีมาตรฐาน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ได้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น 2.3 เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการนำเสนอข้อมูล 3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ 1. บุคลากรของโรงเรียน จำนวน 10 คน สามารถใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย 2. นักเรียนจำนวน 210 คน ได้รับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดแต่เพียงในห้องเรียน 3. บุคลากรด้านการศึกษาของเขตคลองสานได้รับความรู้ ในการประชุม อบรมสัมมนา ในห้อง ประชุมสัมมนา ที่มีมาตรฐาน 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้สื่อการสอนทันสมัย คอมพิวเตอร์เป็นและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง หลากหลาย ๔. ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปฏิทินการปฏิบัติงาน วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 เดือน สิงหาคม กันยายน วันที่ 1-5 ส.ค. 55 ประกาศเชิญชวนคณะครูเข้าโครงการ “เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กับ การพัฒนา การสอน ” วันที่ 5-8 ส.ค. 55 ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ( Window xp ) วันที่ 11-22 ส.ค.55 โปรแกรม Multi mouse Point วันที่ 25 ส.ค.55 ทดสอบโปรแกรม Multi mouse Point วันที่ 26 ส.ค.-12 ก.ย.55 โปรแกรมตกแต่งภาพ PhotoScape วันที่ 15 ก.ย.55 ทดสอบโปรแกรม PhotoScape 5. วิธีดำเนินการ 5.1 สำรวจคณะครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาฝึกการใช้ คอมพิวเตอร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน วัดพิชัยญาติ 5.2 จัดทำแผนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 5.3 อบรมนิเทศบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และ การพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ 5.4 ปรับรูปแบบการสอนของครูให้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี 5.5 ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2555 6. งบประมาณ งบอุดหนุนจากรัฐบาลและงบพัฒนาการศึกษาจากกรุงเทพมหานคร 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 7.1 คณะครูได้รับประโยชน์จากการนำเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาการเรียนการสอน 7.2 ทำให้สะดวกต่อการพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 7.3 จัดเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วต่อการค้นคว้าและพัฒนา 8. ปัญหาและอุปสรรค 8.1 งบประมาณไม่เพียงพอ 9. การติดตามและประเมินผล 9.1 ติดตามจากผลงานและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 9.2 แบบประเมินผลการใช้สื่อการสอนของครู (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ (นางจันทร์จิรา สาริวาท) ครูผู้ช่วย ( ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
ยังไม่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้