ระบบจักการ Administrator


Administrator ! login

1 กรณีท่านยังไม่ทราบ Username และ Password กรุณาติดต่อรับที่ IT เบอร์ติดต่อ : 118, 119

2 กรณีท่านมี Account ดังกล่าวแล้วสามารถเข้าสู่ระบบใช้งานได้เลย

3 กรณีท่านลืม Password การใช้งานท่านต้องทำรกรอกเอกสารเพื่อทำการรีค่า Password ใหม่ ติดต่อ IT เบอร์ติดต่อ : 118, 119