กลยุทธ์- ข้อมูลทั่วไปกลยุทธ์

 

     เป้าประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนฝึกฝนจนเป็นพฤติกรรมถาวร
2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง
3. เด็กได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. แหล่งเรียนรู้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครู
5. โรงเรียนได้ใช้พื้นได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
6. เด็กมีจิตสำนักในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
7. เด็กมีความรู้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้
8. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
9. โรงเรียนได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน
10. โรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียนออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
11. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
12. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
13. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
14. โรงเรียนบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนได้อย่างสูงสุด
15. โรงเรียนดำเนินการด้านงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
16. ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
17. ครู บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
18. ครู บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
19. ครู บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
20. เด็กมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
21. เด็กมีจิตสำนึกประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ
22. ช่วยลดค่าสาธารณูปโภค
23. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
24. รักษาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
25. เพื่อให้นักเรียนนำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
26. เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
27. เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
28. เด็กมีผลพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์
29. เด็กมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
30. เพื่อให้รู้ระดับความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล
31. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการและศักยภาพช้า
32. เพื่อส่งเสริมเด็กได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่และพัฒนายิ่งขึ้น


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่