ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ  เดิมชื่อ“โรงเรียนสุขุมาลัย” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2440 โดยสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารทรงปั้นหยา ศิลปสถาปัตยกรรมแบบยุโรป  เป็นอาคาร 2 ชั้น  โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ขนาดอาคาร 8.50 x 30 เมตร พื้นปูด้วยไม้ มีห้อง 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน 7 ห้อง ห้องครูใหญ่ 1 ห้อง ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดพิชยญาติการาม เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเขตคลองสาน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเขตฝั่งธนบุรี ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “โรงเรียนสุขุมาลัย”เป็นอาคารเรียนแผนกมัธยม บุคคลระดับประเทศอย่าง เช่น พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุขุมาลัยนี้ด้วย โรงเรียนสุขุมาลัยจึงมีบทบาทต่อการศึกษาของไทยในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการศึกษาสมัยใหม่
          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนสุขุมาลัยนี้ลงก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อย  หลังจากตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้ว  จึงเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดแขก วัดพิชัยญาติ เป็นครั้งแรก มีครูชาย  3  คน  นักเรียน  70  คน
  - พ.ศ.2481 โรงเรียนได้โอนไปขึ้นกับเทศบาลธนบุรี ใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดพิชัยญาติ)”  
          - ธันวาคม  พ.ศ.  2486 ได้โอนโรงเรียนไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ คงเหลือแต่ชื่อโรงเรียน
          - พ.ศ. 2491 ครูประชาบาลได้ยกฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดพิชัยญาติ”
          - มิถุนายน พ.ศ. 2498  โอนโรงเรียนกลับไปขึ้นกับเทศบาลอีกครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า นับตั้งแต่วันรับโอนโรงเรียนมีกำหนด 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการให้เทศบาลยืมตัวครูไว้ทำการสอนก่อน ถ้าครูไม่พอให้เทศบาลจะต้องบรรจุครูเพิ่มโดยใช้งบประมาณของเทศบาล เมื่อครบ 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงโอนครูและโรงเรียนมาขึ้นกับเทศบาลโดยเด็ดขาด
          - 8 มิถุนายน 2510 โรงเรียนได้รับหนังสือที่ 379/2510 จากสำนักงานเทศบาลนครธนบุรี ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดพิชัยญาติ” เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดพิชัยญาติ”
          - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 หัวหน้าคณะปฏิวัติ (จอมพลถนอม กิตติขจร) ประกาศรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
          - กันยายน พ.ศ. 2515 โรงเรียนเทศบาลวัดพิชัยญาติ ได้รวมกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีอย่างเด็ดขาด
          - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติประกาศให้นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335/2515 โรงเรียนวัดพิชัยญาติจึงขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ใช้อักษรย่อว่า ก คส.พญ.
          - กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2516  โรงเรียนได้รับคำสั่งที่ 181/2516  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนเทศบาลวัดพิชัยญาติ” เป็น “โรงเรียนวัดพิชัยญาติ”
- โรงเรียนวัดพิชัยญาติได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานครให้เปิดทำการสอนชั้นประถมปลาย ในปีการศึกษา 2517 ปีแรกมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน 2 ห้องเรียน  เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  25๕๑
          - ต่อมากรุงเทพมหานครเห็นว่าอาคารสุขุมาลัยชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงอนุมัติให้มีการซ่อมแซม
ครั้งใหญ่  ขณะนั้นทางวัดต้องการใช้สถานที่เพื่อเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และสามเณร
ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ซื้อโรงเรียนธนบุรีศึกษา  และทำการสร้างตึกเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร 4  ชั้น  16 ห้องเรียน  เปิดใช้เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2519  จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดพิชยญาติการาม  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 90.61 ตารางวาและตั้งอยู่เลขที่  32 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
          - พ.ศ.2530 กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สร้างอาคารเอนกประสงค์โดยใช้งบประมาณ 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นตึก 2 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่นใช้ประกอบอาหาร เป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน และใช้เป็นห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบันซึ่งทางโรงเรียนพยายามหาทางพัฒนาและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกตามสุขลักษณะของสถานที่ใช้ประกอบอาหาร
- พ.ศ.2543 โรงเรียนได้จัดทำโรงกิจกรรมขึ้น และใน ปี พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณจากเงินกู้ธนาคารโลก
ปูพื้นกระเบื้องโรงกิจกรรมทำโครงเหล็กขึงสะแลนด์บังแดดบริเวณสนามและปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง
พร้อมบริเวณรอบอาคาร
          - ปีงบประมาณ  2544  ได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมโรงอาหารและปูกระเบื้อง  โดยต่อเติมเติมเนื้อที่ด้านข้างอาคารเอนกประสงค์   จนถึงรั้วด้านข้าง  และเปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกันยายน  2544
          - ปีงบประมาณ  2545  ได้งบแปรญัตติจาก ส.ก. จำนวน  34,000  บาท  จัดซื้อพัดลมแบบโคจร  ยี่ห้อ  victor  ขนาด  16  นิ้ว  พัดเพดาน  ห้องเรียน  จำนวน  20  เครื่อง
          - ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างที่ดื่มน้ำและแปรงฟัน  พร้อมก๊อกน้ำยาง 33  เมตร  เป็นเงิน 181,500 บาท สร้างกันสาดแผ่นใสโครงเหล็ก หลังอาคารเรียน พื้นที่ 60 ตารางเมตร เป็นเงิน  90,000 บาท
          - ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณ 200,840 บาท งานปรับปรุงโรงเรียน สร้างห้องน้ำอาจารย์  2 ห้อง ฉาบปูนเรียบรอบขอบสนามสำหรับปลูกต้นไม้  ซ่อมเพดานอาคารเรียน ชั้น 4 จำนวน 4 ห้อง  ซ่อมหลังคารั่ว 4 จุด
          - ปีงบประมาณ  2548   ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
5 ชั้น 15 ห้องเรียน เป็นเงิน 11,190,000  บาท
          - ปีงบประมาณ  2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
3  ชั้น  6  ห้องเรียน  ชั้นล่างเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน  มีอาคารเสริมใช้เป็นที่ประกอบอาหาร  บริเวณหน้าเสาธงเปลี่ยนหลังคาสแลนเป็นเมตาซีตสำหรับกันแดดและฝน  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสร้างเวทีสำหรับนักเรียนทำกิจกรรมหรือแสดงบนเวที
          - ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องผู้บริหารโรงเรียนและห้องธุรการ ก่อสร้างป้ายชื่อประตูทางเข้า  เป็นเงิน  112,500  บาท
          - ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น  ปูพื้นยางกันกระแทก  พร้อมตกแต่งขอบ  เป็นเงิน  358,800 บาท สกัดพื้นซีเมนต์ ปรับระดับพื้นพร้อมแต่งผิวสนามด้วยยางสังเคราะห์ เป็นเงิน 638,400 บาท รวมเป็นเงิน  997,200  บาท
          - ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณ จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สร้างหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น เป็นเงิน  358,800 บาท
          - ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   ยกระดับสนามปูนข้างอาคารเรียน  เป็นเงิน 358,800 บาท สร้างอ่างน้ำพร้อมก๊อกน้ำ 20 ก๊อก เป็นเงิน  638,400 บาท ทาสีรั้วโรงเรียน  เป็นเงิน 638,400 บาท ปรังปรุงเปลี่ยนพื้นสนามเด็กเล่น ปูพื้นยางกันกระแทก พร้อมตกแต่ง รวมเป็นเงิน 997,200 บาท
          - ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เอนกประสงค์ เป็นเงิน 888,000 บาท ปูพื้นเสาธง และลานแท่นพระพุทธรูปด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้
ผิวหยาบ เป็นเงิน 12,400 บาท ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน เป็นเงิน  9,000 บาท  
          - ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ สร้างร้านค้าสหกรณ์ เป็นเงิน 231,217 บาท ปรังปรุงห้องดนตรี เป็นเงิน 415,298 บาท ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 BTU เป็นเงิน 22,500 บาท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU เป็นเงิน 100,200 บาท
          - ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ  จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  จำนวน 3 ตู้เป็นเงิน 12,900 บาทโรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่