วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดีเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา พัฒนาตนให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี อนุรักษ์ประเพณีรักษาสิ่งแวดล้อม”พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ผู้ปกครองและผู้เรียน
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาแต่ละวิชา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียน
    เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา
6. พัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำผลการวิจัยมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
10. ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
11. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่